Services

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τρόπου κατασκευής

Αξιολογούμε με βάσει τη χρήση του κτιρίου και τη διαθέσιμη οικονομική δυνατότητα τον τρόπο κατασκευής του, μεταξύ συμβατικής, σύμμεικτης και μεταλλικής με πλήρη παρουσίαση και  παραδείγματα των παραπάνω τρόπων κατασκευής.

 

Αρχιτεκτονικές Προτάσεις

Σε κτίρια ιδιαίτερων απαιτήσεων, κυρίως κατοικιών, πριν το τελικό αποτέλεσμα παρέχεται προμελέτη μ' εναλλακτικές προτάσεις. Με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών η σχεδίαση είναι σε θέση να αποδώσει ένα κατανοητό αποτέλεσμα ως προς τον ενδιαφερόμενο, με τρισδιάστατη απεικόνιση του υπό μελέτη έργου και απεικόνιση μέσω Επαυξημένης πραγματικότητας. 

 

Οικονομική προσφορά 

Με βάσει τον τρόπο κατασκευή και τη χρήση του υπό μελέτη κτιρίου συντάσσεται οικονομική προσφορά η οποία περιλαμβάνει όλα τα στάδια εργασιών που επιθυμεί ο κύριος του έργου καθώς και την έκδοση Οικοδομικής άδειας.

 

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Σύνταξη πλήρη φακέλου που πληρεί τις προϋποθέσεις σύνταξης μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση Οικοδομικής άδειας και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων για 

-Νέα οικοδομή

-Προσθήκη κατ’ επέκταση - καθ’ ύψος

-Αλλαγής χρήσης κτιρίου

-Εργασίες Μικρής κλίμακας

-Εσωτερικές διαρρυθμίσεις

-Κατεδάφιση

 

Εγκρίσεις :

Περιβαλλοντικές μελέτες

Άδεια εγκατάστασης

Έγκριση Αρχαιολογίας

Έγκριση Δασαρχείου

Συμβολαιογραφική πράξη γκαράζ

Πυροσβεστική

 

Κατασκευή

Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι,κ.α. επανεξετάζουν όλα τα σημεία της μελέτης και συντάσσουν “Χρονικό Προγραμματισμό” με βάσει τον οποίο συντονίζονται οι συνεργάτες και τα συνεργεία για όλες τις φάσεις κατασκευής. Ετοιμάζονται όλα τα κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών, κοπής (για τα μεταλλικά – σύμμεικτα)

 

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες - Εγκαταστάσεις 

 

Η εταιρία AVETEC στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από το σχεδιασμό –μελέτη και τέλος υλοποίηση σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών έργων.Διαθέτοντας στο δυναμικό της μηχανικούς καθώς και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες εταιρίες προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού , έχει την δυνατότητα υλοποίησης ηλεκτρομηχανολογικών έργων πάσης φύσεως με στόχο :

Αριστος σχεδιασμός ΗΜ Έργων

Μελέτες Εφαρμογής

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Εγκατάστασης

Ελαχιστοποίηση κόστους

Τήρηση προδιαγραφών βάση Προτύπων

Εκτέλεση των έργων με μεγιστοποίηση απόδοσης

Συγκεκριμένα η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες ηλεκτρομηχανολογικές λύσεις σε όλους τους τομείς

Και συγκεκριμένα :

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΤ

ΔΙΚΤΥΑ ΧΤ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

 

Επίβλεψη εργασιών

 

Σε συνεργασία με τους επιβλέποντες Μηχανικούς και τον κύριο του έργου γίνεται συνεχής επίβλεψη όλων των σταδίων των εργασιών και άμεση ενημέρωση των ιδιοκτητών. Σε κάθε έργο ένας Μηχανικός συντονίζει τα συνεργεία και βρίσκεται συνεχώς επί το έργο. 

 

 

Ανακαίνιση

Ανακαινίστε και αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας εξοικονομώντας ενέργεια, προστατεύοντας το περιβάλλον και δίνοντας μεγαλύτερη αξία στο ακίνητο σας.

Η ανακαίνιση αποτελεί τμήμα σχεδιασμού ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Στις περιπτώσεις ανακαινίσεων  αξιολογείται η υπάρχουσα κατάσταση και προτείνονται λύσεις με χρονικό προγραμματισμό και πλήρη αναλυτική κοστολόγηση όλων των φάσεων εργασιών. 

 

Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις Μηχανικών

Αρθρο 3 του Ν. 4178/13

Παρ. «1.α. Σε κάθε δικαιοπραξία  εν ζωή που συντάσσεται  μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού…»

Βεβαίωση περι μη αυθαιρεσιών. 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης. 

Βεβαιωσεις Μηχανικών 

Ταυτότητα κτηρίου

 

 

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων 

Βάσει του Ν.4178/2013 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες με αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο.Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο Ν.4178/2013, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και ως αυθαίρετα τους επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ή ακόμα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.Κατόπιν αυτοψίας και τον έλεγχο νομιμότητας αξιολογούμε τις αυθαιρεσίες και υπολογίζουμε το ποσό του προστίμου.  

 

Τοπογραφικά Διαγράμματα 

Πλέον βάσει του Νόμου Ν.4178/2013 για δικαιοπραξίες η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από Τοπογραφικό Διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν.651/1977(Α΄ 207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ’87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.

Για άδεια δόμησης, απαιτείται πάντα εξαρτημένο Τοπογραφικό και όσα ορίζει ο Ν.4030/11 και τα υποδείγματα τοπογραφικών του ΥΠΕΚΑ

 

Background_3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τρόπου κατασκευής

Αξιολογούμε με βάσει τη χρήση του κτιρίου και τη διαθέσιμη οικονομική δυνατότητα τον τρόπο κατασκευής του, μεταξύ συμβατικής, σύμμεικτης και μεταλλικής με πλήρη παρουσίαση και  παραδείγματα των παραπάνω τρόπων κατασκευής.

 

Αρχιτεκτονικές Προτάσεις

Σε κτίρια ιδιαίτερων απαιτήσεων, κυρίως κατοικιών, πριν το τελικό αποτέλεσμα παρέχεται προμελέτη μ' εναλλακτικές προτάσεις. Με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών η σχεδίαση είναι σε θέση να αποδώσει ένα κατανοητό αποτέλεσμα ως προς τον ενδιαφερόμενο, με τρισδιάστατη απεικόνιση του υπό μελέτη έργου και απεικόνιση μέσω Επαυξημένης πραγματικότητας. 

 

Οικονομική προσφορά 

Με βάσει τον τρόπο κατασκευή και τη χρήση του υπό μελέτη κτιρίου συντάσσεται οικονομική προσφορά η οποία περιλαμβάνει όλα τα στάδια εργασιών που επιθυμεί ο κύριος του έργου καθώς και την έκδοση Οικοδομικής άδειας.

 

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Σύνταξη πλήρη φακέλου που πληρεί τις προϋποθέσεις σύνταξης μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση Οικοδομικής άδειας και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων για 

-Νέα οικοδομή

-Προσθήκη κατ’ επέκταση - καθ’ ύψος

-Αλλαγής χρήσης κτιρίου

-Εργασίες Μικρής κλίμακας

-Εσωτερικές διαρρυθμίσεις

-Κατεδάφιση

 

Εγκρίσεις :

Περιβαλλοντικές μελέτες

Άδεια εγκατάστασης

Έγκριση Αρχαιολογίας

Έγκριση Δασαρχείου

Συμβολαιογραφική πράξη γκαράζ

Πυροσβεστική

 

Κατασκευή

Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι,κ.α. επανεξετάζουν όλα τα σημεία της μελέτης και συντάσσουν “Χρονικό Προγραμματισμό” με βάσει τον οποίο συντονίζονται οι συνεργάτες και τα συνεργεία για όλες τις φάσεις κατασκευής. Ετοιμάζονται όλα τα κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών, κοπής (για τα μεταλλικά – σύμμεικτα)

 

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες - Εγκαταστάσεις 

 

Η εταιρία AVETEC στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από το σχεδιασμό –μελέτη και τέλος υλοποίηση σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών έργων.Διαθέτοντας στο δυναμικό της μηχανικούς καθώς και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες εταιρίες προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού , έχει την δυνατότητα υλοποίησης ηλεκτρομηχανολογικών έργων πάσης φύσεως με στόχο :

Αριστος σχεδιασμός ΗΜ Έργων

Μελέτες Εφαρμογής

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Εγκατάστασης

Ελαχιστοποίηση κόστους

Τήρηση προδιαγραφών βάση Προτύπων

Εκτέλεση των έργων με μεγιστοποίηση απόδοσης

Συγκεκριμένα η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες ηλεκτρομηχανολογικές λύσεις σε όλους τους τομείς

Και συγκεκριμένα :

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΤ

ΔΙΚΤΥΑ ΧΤ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

 

Επίβλεψη εργασιών

 

Σε συνεργασία με τους επιβλέποντες Μηχανικούς και τον κύριο του έργου γίνεται συνεχής επίβλεψη όλων των σταδίων των εργασιών και άμεση ενημέρωση των ιδιοκτητών. Σε κάθε έργο ένας Μηχανικός συντονίζει τα συνεργεία και βρίσκεται συνεχώς επί το έργο. 

 

 

Ανακαίνιση

Ανακαινίστε και αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας εξοικονομώντας ενέργεια, προστατεύοντας το περιβάλλον και δίνοντας μεγαλύτερη αξία στο ακίνητο σας.

Η ανακαίνιση αποτελεί τμήμα σχεδιασμού ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Στις περιπτώσεις ανακαινίσεων  αξιολογείται η υπάρχουσα κατάσταση και προτείνονται λύσεις με χρονικό προγραμματισμό και πλήρη αναλυτική κοστολόγηση όλων των φάσεων εργασιών. 

 

Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις Μηχανικών

Αρθρο 3 του Ν. 4178/13

Παρ. «1.α. Σε κάθε δικαιοπραξία  εν ζωή που συντάσσεται  μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού…»

Βεβαίωση περι μη αυθαιρεσιών. 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης. 

Βεβαιωσεις Μηχανικών 

Ταυτότητα κτηρίου

 

 

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων 

Βάσει του Ν.4178/2013 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες με αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο.Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο Ν.4178/2013, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και ως αυθαίρετα τους επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ή ακόμα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.Κατόπιν αυτοψίας και τον έλεγχο νομιμότητας αξιολογούμε τις αυθαιρεσίες και υπολογίζουμε το ποσό του προστίμου.  

 

Τοπογραφικά Διαγράμματα 

Πλέον βάσει του Νόμου Ν.4178/2013 για δικαιοπραξίες η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από Τοπογραφικό Διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν.651/1977(Α΄ 207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ’87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.

Για άδεια δόμησης, απαιτείται πάντα εξαρτημένο Τοπογραφικό και όσα ορίζει ο Ν.4030/11 και τα υποδείγματα τοπογραφικών του ΥΠΕΚΑ